Algemene Voorwaarden Organic Supply

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Organic Supply
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Organic Supply bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
  diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
  door Organic Supply worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en
  Organic Supply;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
  bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die
  verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
  digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
  informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Organic Supply en de consument wordt gesloten
  in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of
  diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van
  één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
  modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter
  zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
  samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Naam Ondernemer: OG Partners
Vestigingsadres:
Krijgsman 19
1186DM Amstelveen
Nederland
E-mailadres: info@organicsupply.nl
Website: www.organicsupply.nl
KvK-nummer: 78235235
Btw-identificatienummer Nederland: NL861313173B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Organic Supply en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Organic Supply voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Personal
  Protein zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
  weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
  van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig
  is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
  in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud
  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken. Als Organic Supply gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Organic Supply niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
  die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
  door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Organic Supply
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
  deze aanvaarding niet door Organic Supply is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Organic Supply passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Organic Supply daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Organic Supply kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Organic Supply op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Organic Supply zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Organic Supply waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
  toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
  overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
  één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
  bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Organic Supply mag de
  consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of
  een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Organic Supply mag, mits hij de
  consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling
  van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
  ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet
  op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  Organic Supply mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
  reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij
niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Organic Supply de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
  oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Organic Supply de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen
  twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na
  de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
  product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
  het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
  manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Organic Supply hem niet
  voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft
  verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel
  van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Organic Supply.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
  consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Organic Supply. Dit hoeft niet
  als Organic Supply heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in
  elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
  staat en verpakking, en conform de door Organic Supply verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Organic Supply niet
  heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Organic Supply aangeeft de kosten zelf te
  dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de
  levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
  bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Organic Supply een bedrag
  verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Organic Supply is nagekomen op
  het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit,
  die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
  stadsverwarming, indien:
  a. Organic Supply de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
  elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 2. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
  geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming
  van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. Organic Supply heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
  rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Organic Supply bij herroeping

 1. Als Organic Supply de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
  stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Organic Supply vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door
  Organic Supply in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
  volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Organic Supply aanbiedt het
  product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Organic Supply gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
  consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft Organic Supply de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
  betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Organic Supply kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als
Organic Supply dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
  Organic Supply geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
  een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Organic Supply worden
  aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te
  zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
  producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Organic Supply de
  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
  datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
  autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
  van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
  vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
  specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan
  de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
  schommelingen van de markt waarop Organic Supply geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
  diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Organic Supply producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
  aan schommelingen op de financiële markt en waar Organic Supply geen invloed op heeft, met variabele
  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
  Organic Supply dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
  prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Organic Supply staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Organic Supply er tevens voor in dat het product
  geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Organic Supply, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
  nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
  Organic Supply kan doen gelden indien Organic Supply is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van
  de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Organic Supply, diens toeleverancier, importeur of
  producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
  waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
  overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Organic Supply zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Organic Supply kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Personal
  Protein geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een
  andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
  niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
  zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Organic Supply het bedrag dat de consument betaald heeft
  onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Organic Supply tot het moment van
  bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Organic Supply bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
  periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Organic Supply voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
  bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
  van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
  of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde
  mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
  maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur:
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
  te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid
  zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
  of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van
  een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
  plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
  Organic Supply te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Personal
  Protein is gewezen op de te late betaling en Organic Supply de consument een termijn van 14 dagen heeft
  gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
  dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Organic Supply
  gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
  daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Organic Supply
  kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Organic Supply beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Organic Supply.
 3. Bij Organic Supply ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
  van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
  Organic Supply binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Organic Supply in ieder geval 3 maanden de tijd te geven om de klacht in onderling
  overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Organic Supply en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
  consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen